Vara Energi

Högspänningstaxa

Avgiftsvillkor

för pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 och beräknas årsvis enligt A – D nedan.

Moms tillkommer på nedanstående priser.

 

A

Avgifter
1 Fast avgift 13 900 kr
2 Abonnemangsavgift 64 kr/kW
3 Tillägsabonnemang höglasttid 310 kr/kW
4 Energiavgifter för överförd energi
under höglasttid 7,5 öre/kWh
övrig tid 7,5 öre/kWh
 

B

Höglasttid
Med höglasttid avses Måndag – Fredag kl. 06.00 – 22.00
under månaderna Januari – Mars och November – December
C Debitering och debiteringseffekt
1 Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
2 Abonnemangsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemangsavgiften enligt A2, för abonnerad effekt.
3 Avgift för tilläggsabonnemang under höglasttid debiteras månadsvis för höglastmånaderna enligt B med en femtedel av avgiften enligt A3.
Debiteringsgrundande månadseffekt är den högsta uttagna aktiva entimmeseffekten under höglasttid enligt B, för respektive månad.
4 Energiavgift debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A4 för under månaden uttagen energi.
D Utnyttjad effekt
1 Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månder under året av uttagen medeleffekt under någon timme.
2 Värdena under höglasttid, tagna från skilda månader, för uttagen medeleffekt per timma,vilken utgör debiteringsgrundande effekt enligt C3.