Vara Energi

Villkor för anslutning till fjärrvärme

1. Tillämpningsområde

1.1. Dessa villkor gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk. För annat bruk tillämpas andra villkor.

2. Leverans av fjärrvärme

Leveransåtagande

2.1. För leveransen gäller nedanstående villkor. Vidare tillämpas vid varje tidpunkt gällande avgiftsbestämmelser och tekniska bestämmelser samt sådana bestämmelser som myndigheter utfärdat.

2.2. Om leverantören eller kunden så önskar skall skriftlig abonnemangsanmälan göras eller skriftligt avtal träffas angående leveransen. I sådant avtal (kontrakt) kan specifika uppgifter anges för varje enskild kund.

2.3. Kunden får inte distribuera fjärrvärme från sin anläggning utan leverantörens skriftliga medgivande.

2.4. Leverantören bestämmer tryck, temperatur, andra dimensioneringsdata och tekniskt utförande. Om ändringar av dessa medför kostnader för kunden vid utbyte av apparater m m skall kostnaderna ersättas av leverantören. Hänsyn skall därvid tagas till uppkommen värdestegring.

Avbrott eller begränsning

2.5. Skyldigheten att leverera fjärrvärme föreligger ej när leverans inte kan ske på grund av hinder som leverantören inte råder över.

2.6. Leverantören har rätt att avbryta leveransen vid fara för personskada eller väsentlig egendomsskada. Samma rätt gäller vid arbeten som är nödvändiga för att fullgöra leverans till kunden eller annan.

2.7. Kan leverantören förutse varaktigt avbrott i leveransen skall detta i så god tid som möjligt tillkännages på lämpligt sätt.

2.8. Kan fjärrvärme levereras endast i begränsad omfattning har leverantören rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig fjärrvärme mellan sina kunder. Leverantören har rätt att i abonnentcentralen montera utrustning för sådan fördelning.

2.9. Parterna skall utan dröjsmål till varandra anmäla driftstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggning.

Ersättning för skada

2.10. Kunden har rätt till ersättning av leverantören för skada på egendom till följd av annan inskränkning eller störning än som avses i
punkterna 2.5-2.8.

Leverantörens skadeståndsansvar enligt första stycket omfattar även skada som uppkommer på egendom som tillhör kunden eller någon medlem i hans hushåll och är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål.

Skadestånd utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

Kunden har inte rätt till ersättning enligt ovan om leverantören visar att skadan inte vållats av honom genom vårdslöshet.

2.11. Kunden skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det får han själv bära motsvarande del av förlusten.

3. Anläggningar

3.1. Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på motpartens anläggningar, eller så att störningar kan uppstå i distributionsnätet eller för andra kunder.

Leverantörens anläggningar

3.2. Leverantören framdrar erforderliga ledningar till en av leverantören vald leveranspunkt. Leverantören äger ledningarna och bestämmer deras läge efter samråd med kunden. Önskar kunden annan leveranspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombesörjer leverantören sådan åtgärd mot ersättning för merkostnad.

3.3. Leverantören har rätt att inom leveransfastigheten installera och bibehålla mätare, reglerutrustning för effektbegränsning jämte andra för kontroll av förbrukningen erforderliga apparater, här gemensamt kallad mätanordningen. Plats för denna väljes av leverantören, efter samråd med kunden, och skall upplåtas utan kostnad för leverantören. Mätanordningen, som tillhandahålles av leverantören förblir dennes egendom och får hanteras endast av denne. För mätanordningen erforderlig el samt el- och rörinstallation bekostas av kunden

3.4. Kunden skall se till att för honom tillgänglig utrustning enligt punkt 3.3 är lätt åtkomlig för leverantören. Leverantörens plomberingar
får inte brytas.

3.5. Endast efter medgivande från leverantören och enligt dennes anvisningar får kunden manövrera leverantörens ventiler. I nödsituationer har kunden dock rätt att stänga leverantörens ventiler.

3.6. Om leverantörens anläggning inte är i funktion och inte heller i framtiden skall användas skall leverantören på egen bekostnad avlägsna anläggningen om kunden begär det och anläggningen innebär väsentligt men för honom.

Kundens anläggning

3.7. Kunden utför, bekostar och äger för leveransens mottagande erforderlig anläggning från leveranspunkten samt svarar för underhållet.

3.8. Alla förekommande arbeten på primärsystemet och sådana arbeten på sekundärsystemet som väsentligt kan påverka avtalade tryck, temperaturer och andra dimensioneringsdata, skall utföras enligt leverantörens bestämmelser.

3.9. Inkoppling till leverantörens ledningsnät får inte utföras utan leverantörens tillstånd.

3.10. Kunden får inte utan leverantörens skriftliga medgivande förändra primärsystemet, d v s den del av leverantörens och kundens anläggning som står i direkt förbindelse med leverantörens produktionsanläggning.

3.11. För mätanordningen erforderlig utrustning, såsom mätartavla, mätarskåp och mätarledningar monteras, bekostas och äges av kunden.

3. 12. Kunden skall på leverantörens begäran företa sådana åtgärder på sin anläggning som fordras för att uppnå betryggande driftförhållanden och för att uppfylla gällande bestämmelser.

3.13. Kunden skall anmäla sådana förändringar i fastighetens användning, uppvärmningsyta eller sekundärsystem som påverkar de förhållanden som avtalats.

3.14. Kunden är skyldig att på leverantörens begäran lämna leverantören uppgift om sekundärsystemet, dvs systemet för beredning av tappvarmvatten och uppvärmning inklusive del av värmeväxlare, och dess utnyttjande.

3.15. Leverantören skall efter samråd med kunden ha tillträde till anläggningen.

3.16. Abonnentcentralen skall användas på sätt som ger leverantören möjlighet att kontrollera anläggningens drift.

3.17. Om leverantören vid inkoppling eller besiktning upptäcker felaktigheter i installationen, skall han underrätta kunden om detta.

En sådan besiktning av kundens installation görs för att leverantören utan risk skall kunna ansluta anläggningen till ledningsnätet. Besiktningen befriar emellertid inte kunden eller den som utfört installationen från det ansvar och de skyldigheter som de kan ha.

4. Mätning, avläsning och debitering

Mätning

4.1. Kundens förbrukning registreras av leverantörens mätare.

4.2. Omfattar mätanordningen flödesmätare och integreringsverk och överensstämmer inte deras registreringar skall flödesmätarens registrering gälla.

4.3. Har kunden anledning förmoda att fel föreligger i mätanordningen skall han omedelbart anmäla detta till leverantören. Kunden har därvid rätt att påkalla provning av anordningen. Provningen verkställs av leverantören. Kunden har dock rätt att begära att provningen utförs av opartisk sakkunnig.

4.4. Vid provning skall mätarens registrering anses godtagbar om avvikelsen från rätt värde inte är större än 5% vid belastningsförhållanden lika dem som varit rådande under den tid fel antas ha förelegat. Är avvikelsen större skall mätvärdena rättas och fjärrvärmeuttaget anses motsvara de rättade värdena.

4.5. Sker provning på kundens begäran och är därvid mätarens registrering godtagbar skall kunden ersätta leverantören med högst de självkostnader som uppkommer för provningen. I annat fall bekostas provningen av leverantören. Denne skall informera kund som begär provning om beräknad kostnad för provningen.

Avläsning och debitering

4.6. Avläsning och debitering, grundad på avlästa mätarvärden, sker normalt minst en gång om året och då abonnemanget upphör. Avläsning sker på tid och sätt som bestäms av leverantören.

4.7. Debitering av förbrukningsavgifter får ej omfatta tid efter räkningens förfallodag.

Debitering får ske preliminärt och baseras på beräknad förbrukning.

4.8. Saknas fungerande mätanordning eller har mätanordningen registrerat annan förbrukning än den verkliga eller har fel skett vid avläsning, får leverantören basera debitering på beräknad förbrukning. Förbrukningen skall fastställas med ledning av kundens tidigare förbrukning och övriga kända omständigheter. Har förbrukningen beräknats skall leverantören meddela detta senast i samband med debiteringen.

4.9. Vid ändring av energipris får det nya priset tillämpas med utgångspunkt från en på skälig grund beräknad mätarställning om inte avläsning sker inom skälig tid från ändringstidpunkten.

4.10. Om tillämpad taxa förutsätter fördelningsgrund och denna blivit felaktigt fastställd, skall rättelse av fördelningsgrunden ske från den dag då felaktigheten uppmärksammades.

4.11. Har beräkning i något av ovanstående fall baserats på oriktiga antaganden skall korrigering ske utan dröjsmål.

5. Betalning och säkerhet

5.1. Kunden skall betala för all fjärrvärme som levererats till honom; således även för fjärrvärme som han inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel inom sin anläggning, eller av annan orsak som inte beror på leverantören.

Kunden är emellertid ej betalningsansvarig för förbrukning genom läckage eller annat fel i anläggningen, om leverantören vid besiktning eller inkoppling upptäckt fel och ej påtalat detta i enlighet med
punkt 3.17.

5.2. Betalningen skall vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens räkning angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast
30 dagar efter det att leverantören avsänt räkningen.

5.3. Sker inte betalning i rätt tid har leverantören rätt att av kunden, förutom räkningsbeloppet, fordra ränta enligt räntelagen samt ersättning för inkassokostnader enligt lag. Hit räknas även kostnader för betalningspåminnelse.

5.4. Om leverantören har skälig anledning befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans.

5.5.Leverantörens fordran mot kunden preskriberas tre år efter tillkomsten om preskriptionsavbrott inte skett enligt reglerna i preskriptionslagen. För kundens fordran mot leverantören är preskriptionstiden tio år.

6. Avstängning och återinkoppling

6.1. Försummar kunden att betala förfallna avgifter eller att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom enligt dessa villkor och är försummelsen inte oväsentlig, får leverantören stänga av leveransen till fastigheten om avstängning kan ske utan att sanitär olägenhet uppkommer.

6.2 Avser försummelsen betalning skall kunden ges skälig tid, minst
15 dagar räknat från anmaningen, att betala innan avstängning sker.

6.3. Har avstängning skett, återupptas leveransen först när anledning till avstängning inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för avstängning och återinkoppling ersatts.

7. Upplåtelse av fastighet

7.1. För utförande och bibehållande av leverantörens distributions-anläggningar skall kunden efter samråd lämna leverantören tillträde till berörda fastigheter. Skälig hänsyn skall tas till kundens intressen. Häri ingår rätt för leverantören att underhålla och reparera anläggningarna samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna.

7.2. Kunden skall erhålla skälig ersättning för skador till följd av åtgärder enligt punkt 7.1.

Är anläggningarna avsedda uteslutande för leverans till kundens fastighet lämnas ersättning endast för tillfälliga skador. Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga tillfälliga skador.

7.3. Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av leverantörens anläggningar.

7.4. Om kunden kräver flyttning eller annan ändring av de i distributionsnätet ingående anläggningarna, skall leverantören medverka till detta när icke väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader skall betalas av kunden.

7.5. Kunden är skyldig att på begäran teckna servitutsavtal eller medverka till att leverantören erhåller ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att leverantören till säkerhet för servitutsavtal erhåller inskrivning med bästa tillgängliga förmånsrätt i fastigheten.

7.6. Innehar kunden fastighet med annan rätt än äganderätt skall vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden skall verka för att leverantör tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit ägare till fastigheten.

8. Giltighet, ändringar och tillägg

8.1. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare och beräknas vara giltiga under lång tid.

Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligen.

Om inte annat avtalats upphör abonnemanget tidigast 15 dagar efter uppsägning från kunden när fastigheten övergår till ny ägare och 3 månader i övriga fall. Säger leverantören upp abonnemanget upphör det att gälla 12 månader efter uppsägning. Särskild grund skall föreligga vid uppsägning från leverantörens sida.

8.2. Leverantören får ändra gällande avgiftsbestämmelser.

Leverantören skall genom annons i dagspressen eller på annat lämpligt sätt underrätta kunden om ändringarna. Sådan underrättelse skall ske minst 15 dagar före ikraftträdandet. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse.