Vara Energi

Priser

För leverans av fjärrvärme

Gäller från och med 2017-10-01 tillsvidare

Numera delas våra kunder in i olika prisgrupper uträknad från föregående års förbrukningar. Priset består av olika delar, ett pris per förbrukad MWh och ett pris för vattenflödet (flödesavgift) per kubikmeter. För alla prisgrupper tillkommer en fast avgift som baseras på årsförbrukning.

Fjärrvärmepriser (inkl moms)

Prisgrupp Förbrukning Kr/MWh Kr/m3 Fast avg
FJV_1 0-40 MWh 731 2,5 1500kr/år
FJV_2 41-100 MWh 750 2,5 1500kr/år
FJV_3 100-500 MWh 744 2,5 2500kr/år
FJV_4 över 500 MWh 726 2,5 2500kr/år
FJV_5 Spetsvärme 1182 1,5 4500kr/år
FJV_6 Radhus 731 2,5 750kr/år


Anslutningsavgift

Fastställs i varje enskilt fall, beroende på beräknad investeringskostnad för anslutning till fjärrvärmenätet.

Mätning

Den uttagna energin mäts med Leverantörens värmemätare.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Fakturan förfaller till betalning tidigast 15 dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör infalla efter den 27:e dagen i månaden. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Förändringar i pris

Leverantören får korrigera priset löpande till följd av förändringar i biobränsle- och

oljepriser och till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter. Underrättelse om

förändringar i priser lämnas genom brev eller genom offentliggörande på leverantörens

hemsida eller på annat lämpligt sätt. Prisförändringar träder i kraft 60 dagar efter

underrättelse.

Fjärrvärmekostnad för exempelkunder

Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 13215 1500 11715
20000 16995 1500 15495
30000 24430 1500 22930
40000 32240 1500 30740
80000 65250 1500 63750
193000 156092 2500 153592
500000 388000 2500 385500
1000000 778500 2500 776000