Vara Energi

Priser

För leverans av fjärrvärme

Gäller från och med 2018-10-01 tillsvidare

Numera delas våra kunder in i olika prisgrupper uträknad från föregående års förbrukningar. Priset består av olika delar, ett pris per förbrukad MWh och ett pris för vattenflödet (flödesavgift) per kubikmeter. För alla prisgrupper tillkommer en fast avgift som baseras på årsförbrukning.

Fjärrvärmepriser (inkl moms)

Prisgrupp Förbrukning Kr/MWh Kr/m3 Fast avg
FJV_1 0-40 MWh 710 2,5 1500kr/år
FJV_2 41-100 MWh 725,5 2,5 1500kr/år
FJV_3 101-500 MWh 721,25 2,5 2500kr/år
FJV_4 över 500 MWh 705 2,5 2500kr/år
FJV_5 Spetsvärme 1147,5 1,5 4500kr/år
FJV_6 Radhus 710 2,5 750kr/år


Anslutningsavgift

Fastställs i varje enskilt fall, beroende på beräknad investeringskostnad för anslutning till fjärrvärmenätet.

Mätning

Den uttagna energin mäts med Leverantörens värmemätare.

Fakturering

Fakturering sker månadsvis i efterskott.

Fakturan förfaller till betalning tidigast 15 dagar efter avsänd faktura. Förfallodagen bör infalla efter den 27:e dagen i månaden. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Förändringar i pris

Leverantören får korrigera priset löpande till följd av förändringar i biobränsle- och oljepriser och till följd av ändrade särskilda skatter och avgifter. Underrättelse om förändringar i priser lämnas genom brev eller genom offentliggörande på leverantörens hemsida eller på annat lämpligt sätt. Prisförändringar träder i kraft 60 dagar efter underrättelse.

Fjärrvärmekostnad för exempelkunder

Årlig förbrukning Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 12900 1500 11400
20000 16575 1500 15075
30000 23800 1500 22300
40000 31400 1500 29900
80000 63290 1500 61790
193000 151701 2500 149201
500000 377500 2500 375000
1000000 757500 2500 755000