Klagomålshantering

De allra flesta av våra kunder är nöjda, men om vi inte lyckas leva upp till dina förväntningar, hör av dig till oss! Vårt mål är att det ska vara enkelt att vara kund hos oss, även när något gått fel.

Så här ska du som konsument göra för att lämna klagomål till Vara Energi
Om du som konsument hos Vara Energi vill lämna klagomål till oss gör du det enklast via vår kundservice. Kontakta kundservice via telefon eller mail. För att underlätta vår hantering av ditt ärende vänligen uppge ditt kundnummer eller anl. id.

Telefonnummer 0512- 79 70 80

Mail info@varaenergi.se

 

Rådgivning

Du kan också kontakta en utomstående rådgivare för att få hjälp med en opartisk bedömning. Här kommer du i kontakt med Vara Kommuns konsumentsekreterare som kan ge dig råd när det gäller handel av varor eller tjänster. Du kan även vända dig till Konsumenternas Energirådgivningsbyrå för kostnadsfri vägledning i frågor som rör el- och fjärrvärmemarknaden.

 

Prövning och omprövning

Om du, efter att ha varit i kontakt med Kundservice, fortfarande inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende kan du få det prövat av en extern instans.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Energimarknadsinspektionen eller allmän domstol (tingsrätt) kan komma att pröva ditt ärende beroende på vad ärendet handlar om.

Allmänna reklamationsnämnden

Statlig myndighet vars uppgift är att pröva konsumenttvister. ARN är opartiska och är avgiftsfritt för de inblandade.

Energimarknadsinspektionen

Tillsynsmyndighet som bland annat kontrollerar så att efterlevnaden av regelverk följs, utformar regler, prövar och utfärdar tillstånd enligt ellagen.

Allmän domstol

Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten välja att pröva målet i en domstol. Tingsrätten är då första instans.

 

Nedan följer dina rättigheter enligt ellagen.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen.
11 kap. 2 § ellagen ger konsumenten en rätt att inte drabbas av avtalsvillkor
som strider mot 11 kap. ellagen och som är till nackdel för konsumenten.

11 kap. 3-6 § ellagen ger konsumenten rättigheter i samband med
avbrytande av överföring av el på grund av konsumentens avtalsbrott.
Rättigheterna innebär att elnäts- och elhandelsföretagen enbart har rätt att
avbryta överföringen av el under vissa särskilt angivna omständigheter och i
enlighet med iakttagande av angivna rutiner

11 kap. 7 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om avbrytande av
överföring av el av elsäkerhetsskäl m.m. Rättigheterna innebär en rätt, i de
fall elnätsföretaget kan förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen, att
få information i god tid före avbrottet och på ett visst sätt.

11 kap. 8-12 § ellagen ger konsumenten rättigheter i fråga om skadestånd
vid avbruten överföring av el. Rättigheterna innebär en rätt att få ersättning
för skada i de fall avbrytande av överföringen av el sker och elnäts- eller
elhandelsföretaget härvid inte har uppfyllt bestämmelserna i 11 kap. 3-6 och 7 § ellagen. Rättigheten, avseende 11 kap. 3-6 §, gäller även om
konsumenten har framkallat avbrytandet av överföringen genom egen
försummelse. Konsumenten har också rätt att få ersättning från
elnätsföretaget för skada vid avbrott som inte beror på konsumentens
försummelse. Rätten till ersättning i sistnämnda fall begränsas dock till
sådana avbrott som har orsakats av omständigheter som ligger inom
elnätsföretagets kontrollansvar. Vidare begränsas konsumentens rätt till
ersättning, i nu angivna fall, till ersättning för utgifter och inkomstbortfall
samt annan förlust på grund av avbrottet. Ersättningen kan därutöver i vissa
fall jämkas. Konsumentens skadeståndsanspråk preskriberas två år från det
att skadan inträffade.

11 kap. 13 § ellagen ger konsumenten rätt till ett avtal med
elhandelsföretaget. Avtalet ska innehålla viss information som konsumenten
ska få innan avtalet ingås eller bekräftas. En motsvarande rätt har
konsumenten i förhållande till elnätsföretaget, enligt 11 kap. 14 § ellagen,
med den skillnaden att konsumenten inte måste få den informationen innan
avtalet ingås eller bekräftas.

11 kap. 15 § ger konsumenten rätt att inte missgynnas beroende på det
betalningssätt som konsumenten har valt att använda vid betalning till
elhandelsföretaget. Om elnäts- eller elhandelsföretaget erbjuder
förskottsbetalning som en faktureringstjänst ska förskottsbetalningen grundas
på den förväntade förbrukning och inte omfatta alltför lång tid (vara skälig).

11 kap. 16 § ellagen ger konsumenten en rätt att av elhandelsföretaget
informeras om villkorsändringar i ett särskilt meddelande. Meddelandet ska
också informera konsumenten om rätten att säga upp avtalet.
Villkorsändringarna får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter
att elhandelsföretaget skickade meddelandet till konsumenten.

11 kap. 17 § ellagen ger konsumenten en rätt att få information från
elhandelsföretaget om prishöjningar. Informationen ska lämnas på den första
fakturan som skickas sedan prishöjningen har genomförts. Av informationen
ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

11 kap. 18 § ellagen ger konsumenten en rätt att på elnäts- och
elhandelsföretagets hemsidor få information om sina rättigheter, hur
konsumenten ska gå till väga för
att lämna klagomål samt vilka organ
konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning.
Konsumenten har även rätt att, efter begäran, få sådan information på annat
sätt. Slutligen har konsumenten rätt att få informationen på eller i samband
med fakturor.

11 kap. 19 § ellagen ger konsumenten rätt att byta elhandelsföretag utan
kostnad samt att i samband härmed få en slutfaktura från elhandelsföretaget
inom sex veckor från det att leveransen upphörde.