Strömavbrott Vedum Möllentorp 15:50 UPPDATERING 18:00/20:10

7 augusti 15:59

Problem med laddinfrastruktur

14 juli 13:47

Högspänningstaxa

Avgifterna för högspänning ändrades senast vid årsskiftet 2017/2018. Båda avgiftsvillkoren finns med här tillsvidare för eventuell jämförelse.

Avgiftsvillkor from 2018-01-01

för pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för. Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 och beräknas årsvis enligt A – B nedan.

A                    Avgifter

  1. Fast avgift                                   13 900 kr/år
  2. Effektavgift                                 32kr/kW
  3. Elöverföring                               7,5 öre/kWh
  4. Överuttag reaktiv effekt          48 kr/kVAr

B                    Debitering och debiteringseffekt

  1. Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
  2. Effektavgift debiteras per månad för verkligt effektuttag.
  3. Elöverföring debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
  4. Särskild avgift för den överuttagna reaktiva effekten enligt A4. Beräkning: Effektuttag x50%.

Avgiftsvillkor tom 2017-12-31

för pågående anslutning och överföring av el från nät som innehas av Vara Energi ek. för.

Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 och beräknas årsvis enligt A – D nedan.

Moms tillkommer på nedanstående priser.

A Avgifter
1 Fast avgift 13 900 kr
2 Abonnemangsavgift 64 kr/kW
3 Tillägsabonnemang höglasttid 310 kr/kW
4 Energiavgifter för överförd energi
under höglasttid 7,5 öre/kWh
övrig tid 7,5 öre/kWh
B Höglasttid
Med höglasttid avses Måndag – Fredag kl. 06.00 – 22.00
under månaderna Januari – Mars och November – December
C Debitering och debiteringseffekt
1 Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av den fasta avgiften enligt A1.
2 Abonnemangsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemangsavgiften enligt A2, för abonnerad effekt.
3 Avgift för tilläggsabonnemang under höglasttid debiteras månadsvis för höglastmånaderna enligt B med en femtedel av avgiften enligt A3.
Debiteringsgrundande månadseffekt är den högsta uttagna aktiva entimmeseffekten under höglasttid enligt B, för respektive månad.
4 Energiavgift debiteras månadsvis med energiavgifter enligt A4 för under månaden uttagen energi.
D Utnyttjad effekt
1 Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva effekten anses vara medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månder under året av uttagen medeleffekt under någon timme.
2 Värdena under höglasttid, tagna från skilda månader, för uttagen medeleffekt per timma,vilken utgör debiteringsgrundande effekt enligt C3.